Základní shrnutí

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte osobě samostatně výdělečně činné Česlavu Lipkovi pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

Souhlasem se rozumí jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů.

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je osoba samostatně výdělečně činná Česlav Lipka, IČ: 88732509, DIČ: CZ7707055202, veden v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu města Hradec Králové (dále jen „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: budova "Sudop" , Gočárova třída 504, Hradec Králové, 50002, adresa elektronické pošty mincelipka@gmail.com, telefon +420 608 840 116.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

IV. Doba uložení osobních údajů

 1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V. Další příjemci osobních údajů

 1. Správce nemá společnost(i) zajišťující marketingové služby pro správce, tudíž Vaše osobní údaje nebudou nikomu předávány (žádné další třetí osobě).

 2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (dle čl. 25 odst. 2 GDPR).

VII. Práva subjektu údajů

 1. Právo na informace o zpracování

 2. Právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu (dle čl. 16 GDPR) či výmaz (dle čl. 17 GDPR)

  • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování

  • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů

  • část Vašich osobních údajů, které zpracovává správce, je Vám k dispozici v uživatelském rozhraní, kde lze zde osobní údaje také opravovat či měnit

  • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

 3. Právo vznést námitku (dle čl. 21 odst. 1 GDPR)

  • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy

  • na základě námitky je správce (v případě její oprávněnosti) povinen zpracování Vašich osobních údajů ukončit do 30 dnů od podání této námitky

  • bude se jednat o případy, kdyby Vaše osobní údaje zpracovával z důvodu svého oprávněného zájmu, který by již pominul

 4. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 5. Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR)

  • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezí jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

  • zpracování omezí také po dobu, po kterou prověřuji, že Vámi vznesená námitka je legitimní

 6. Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 GDPR)

 7. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu (dle čl. 7 odst. 3 GDPR).

 8. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány (dle čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR)

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM