Tomáš Garrigue Masaryk na mincích

29. 10. 2018, 15:45
Tomáš Garrigue Masaryk na mincích    přes téměř padesátiletou přestávku, během níž bylo možné pojímat prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pouze jako historickou postavu, patří k našim nejzobrazovanějším osobnostem na platidlech. Svého grafického ...

Cesta ke koruně

23. 10. 2018, 12:09
Cesta ke koruně – únor 1919 Dne 25. února 1919 předložila vláda v Revolučním národním shromáždění dva zákony, které znamenaly, že Československo získalo téměř po čtyřech měsících od svého zrodu vlastní měnu. Oba zákony v odpoledních hodinách představil poslanec a předseda finančního výboru ...

Zlatá 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

29. 08. 2018, 12:09
Materiál: Zlato Váha: 100 kg.  Ryzost: 999 / 1000 Průměr: 500 mm Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 100 000 000 Kč mince, která bude vydána ke 100 letům česko-slovenské koruny, s uzávěrkou dne 16. listopadu 2017. Vypsání ceny se účastnilo 14 výtvarníků, ...

Zlatá standard

22. 06. 2018, 13:54
Zlato bylo odedávna symbolem bohatství a síly, důvodem sporů, šarvátek, bojů na život a na smrt. Po dlouhá tisíciletí sloužilo jako měřítko hodnot. Základním cílem měnové politiky Rašína a jeho nástupců bylo dosáhnout spojení české koruny se zlatem a zařadit Československo mezi země zlatého standardu. ...

Mincovní technika - mincovní stroje

02. 05. 2018, 17:39
Mincovní technika prodělala od doby vzniku mince, stejně jako i jiné obory, řadu změn a prošla mnoha vývojovými stupni, na nichž vždy po určitou dobu setrvala. V této práci si kladu za cíl osvětlit částečně vývoj mincovní techniky, zejména strojní se zvláštním přihlédnutím k mincovnictví českému, ...

Období rakousko-uherské koruny

02. 05. 2018, 17:06
Rakousko-uherská koruna Válka s Pruskem opět nepříjemně narušila měnový oběh, vydávaly se státovky a nekryté bankovky, takže sisyfovská dřina s nápravou měny se musela opakovat. Problémy se stříbrem jako základem měny vedly nejprve k rozhodnutí ministerstva financí o zrušení ražby stříbrné zlatky na soukromý ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz II.

02. 05. 2018, 16:51
Reformou r. 1857 na bázi celní libry o 500 g stříbra bylo raženo v nové soustavě 45 zlatých o 100 krejcarech ("zlaté rakouského čísla"), a to v dohodě s Německou celní unií. Pro domácí potřebu se razily 2, 1 a 1/2 zlatky (floriny), dále pak 20, 10, 5 krejcarů ze stříbra, z mědi pak 4, 1 a 1/2 krejcaru. Kromě nich obíhaly samozřejmě ...

Období konvenční a rakouské měny, počátky papírových peněz I.

02. 05. 2018, 13:22
V r. 1750 byl učiněn pokus zavést jednotnou měnu ve všech dědičných zemích Habsburků - z vídeňské marky (hřivny) se razilo 12 tolarů = 24 zlatých. Rychle však následovala další reforma, jež byla skutečně významná - zavedení konvenční měny. Tzv. k o n v e n č n í měnu sjednala Marie Terezie r. 1753 dohodou s Bavorskem, kde ...

Tolarové období II.

02. 05. 2018, 11:29
        Do nově se ustavujícího peněžního systému se úspěšně začlenila po delší přestávce opět grošová mince v podobě bílého groše (váhy 2,005 g a ryzosti 0,422) a později i její polovina - malý groš (1,055; 0,391). Zemský sněm v r. 1577 zavedl malý groš (v hodnotě sedmi ...

Tolarové období I.

30. 04. 2018, 15:01
Předchůdci tolaru Zatímco západní Evropa se začíná dohadovat o rozdělení Nového světa, ve střední Evropě a v Čechách se uchycuje renesance. Ta renesance, která vznikla ve slunné Itálii v době, kdy u nás vzkvétala gotika. Druhá polovina 15. a počátek 16. století je charakteristický rychlým rozvojem středo ...

Grošové období

30. 04. 2018, 13:23
Grošové období Česká měna denárová — měna lehkých, zrnem proměnlivých a i několikrát do roka stahovaných denárů a brakteátů — vzala v Čechách za své rokem 1300. Přestože se denárový systém dočkal parciální změny již v druhém desetiletí 13. století zaražením tzv. ...

Denárové období

30. 04. 2018, 13:07
Denáry První evropské středověké denáry razí po získání moci nad novou Franskou říší v roce 752 Pipin Krátký (Pépin le Bref). Ale především jeho nástupci Karlu Velikému (768 - 814), za jehož vlády se rozpínala Franská říše od Pyrenejí až k Labi a Baltu, náleží ...

Brakteátové období

30. 04. 2018, 13:05
Brakteáty Ve druhém desetiletí 13. století dochází konečně měnovou reformou Přemysla Otakara I.(1197 - 1230) k nápravě české mince zaražením tzv. brakteátů podle míšeňských vzorů. Název brakteát vznikl až v 19. století a vcelku trefně charakterizuje podobu posledních českých denárů, neboť toto označení ...

Předmonetární období

30. 04. 2018, 11:22
Předmonetární období Nejjednodušší formu směny lze na území Čech a Moravy konstatovat již v mladším paleolitu, tedy ke konci starší doby kamenné (80000 - 10000 př. Kr.). Předmětem obchodu se stávaly rozličné suroviny kamenné industrie: obsidián, jantar, krevel, křišťál a další, jež byly objeveny ...

Člověk tvůrcem hospodářských dějin

27. 04. 2018, 17:27
Co jsou to vlastně peníze? Na první pohled triviální otázka. S penězi se přec denně setkáváme. Platíme s nimi nákupy v obchodech, pořizujeme si za ně různé zbytečnosti, ale i věci praktické a užitečné. Všichni tedy známe peníze. Byly ale vždy takové, s jakými dnes přicházíme denně do styku? Platidla samozřejmě ...

Sté výročí vzniku Československa (1918 – 2018) a Československé měny (1919 – 2019)

28. 03. 2018, 17:14
První světová válka (1914 – 1918) skončila porážkou a rozpadem Rakouska – Uherska. Finanční a měnová situace země byla po skončení války katastrofální. Státní finance byly vyčerpány, vláda se zadlužila, inflace se projevila v prudkém růstu oběživa i cen. Dne 28. října 1918 vyhlásili představitelé ...

Československé svatováclavské dukáty ( 1923 – 1939)

05. 03. 2018, 14:48
Vysvětlení vzniku pojmu „dukát“ Pojem „dukát“ je pro dnešní mladou generaci prakticky neznámý. Vlastně se tomu nelze ani divit, když se s ním v peněžním oběhu nesetká, a slovník naučný podává velice kusé informace o této zlaté minci v dnešní české měnové ...

Puncování a platné značky v ČR a historie puncovnictví v českých zemích.

27. 02. 2018, 10:05
Kromě současných českých značek jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem. Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky ...

Numismatika jako sběratelský obor

26. 01. 2018, 16:10
Numismatika, někdy psáno též numizmatika (z latinského nummus = peníz, mince), je historická věda, která se zabývá platebními prostředky (mincemi, bankovkami, státovkami, směnkami, šeky, cennými papíry, nouzovými platidly, poukázkami, žetony a předmincovními typy platidel) a jejich historickou úlohou. V užším ...

Jak rozlišit umění od kýče

22. 12. 2017, 11:44
Pojem kýč (z německého Kitsch) může mít pro svoji subjektivně zabarvenou podstatu více významů. Jeho přesnější definice je tudíž sporná a značně individuální. Obecně je spojován s nízkým uměním a nevkusem v návaznosti na masovou a populární kulturu.   Charakteristiky, pomocí kterých je kýč ...

Aukce, aukční ceny, jejich druhy a rozdíly.

26. 11. 2017, 12:45
CHARAKTERISTIKA AUKCÍ Aukce se mohou lišit počtem účastníků · V nabídkové (obrácené) aukci nabízí prodávající zboží, které poptávají kupující · V poptávkové aukci dává kupující nabídky pro prodávané zboží · ...

První ministr financí Rašín se objeví na nových českých stokorunách, staré zůstanou v oběhu

22. 11. 2017, 11:55
Česká národní banka v roce 2019 vydá limitované množství stokorun s portértem prvního československého ministra financí Aloise Rašína, které připomenou sté výročí zavedení naší měny. Právě Rašín v roce 1919 úspěšně provedl měnovou reformu. Na rubové straně stokoruny ...

Druhy a znaky sbírek

08. 11. 2017, 17:55
CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY (CES)   SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY Je to sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku a přírodní nebo společenské vědy Tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností Sbírkovým ...

Co je kopie, replika, falzum a faksimile?

16. 10. 2017, 13:00
KOPIE Kopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují různé rozmnožovací stroje (kopírovací stroje).  Bankovky ...

Osm nejvýznamnějších světových uměleckých muzeí

13. 07. 2017, 16:37
​​​​​ LOUVRE V PAŘÍŽI Původ sbírky sahá do 16. století, kdy ji založil František I. Ludvík XIV. sbírky rozšířil tak, že koupil sbírky bankéře Jabacha Až za Francouzské revoluce roku 1793 bylo v Louvru oficiálně otevřeno veřejné muzeum, v němž byla zpřístupněna nejrůznější díla roztroušená ...

Předměty kulturní hodnoty

09. 04. 2017, 16:27
PŘEDMĚTY KULTURNÍ HODNOTY (Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty č. 71/1994 Sb.)   Předměty kulturní hodnoty podle zákona jsou přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku a splňují kritéria obsažená v příloze č. 1 ...

Kulturní památky

08. 04. 2017, 16:23
KULTURNÍ PAMÁTKA – KP (Zákon České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb.) Za kulturní památku vyhlašuje Ministerstvo kultury nemovitou nebo movitou věc popřípadě jejich soubor, který je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších ...

Poslední etapa života padesátikorunové bankovky (6. část)

29. 03. 2017, 09:53
  Padesátikoruna se stala součástí peněžního oběhu krátce po vzniku samostatného Československa. Její éra skončila v roce 2011. Podívejte se na poslední díl k její historii.   Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka po měnové reformě z roku 1953 (5. část)

27. 03. 2017, 10:31
Víte, která bankovka z tohoto období v sobě nese jinotaje a legrácky? Podívejte se na páté pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka po československé měnové reformě v roce 1945 (4. část)

24. 03. 2017, 09:59
  Podívejte se na čtvrté pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Tentokrát o období měnové reformy z roku 1945, která měla za úkol snížit objem peněz v oběhu a znovu zavést československou korunu. Zdroj:www.cnb.cz

50korunová bankovka za Protektorátu Čechy a Morava (3. část)

14. 03. 2017, 10:06
  Věděli jste, že za Protektorátu Čechy a Morava musela být jedna z bankovek přepracována, protože dívku na portrétu zdobila frygická čapka, které byla symbolem svobody? Podívejte se na třetí pokračování vlogu J. Moravce o historii naší 50korunové bankovky. Zdroj:www.cnb.cz

Oceněná platidla

12. 03. 2017, 09:44
Nový vzor 1000 Kč bankovky Bankovkou roku 2008 Česká národní banka získala od International Association of Currency Affairs - světové asociace odborníků zabývajících se hotovostí - ocenění Bankovka roku 2008. Prestižní ocenění obdržela nová tisícikorunová bankovka s inovovanými ochrannými prvky, kterou ...

Padesátikorunová bankovka za První republiky (2.část)

22. 02. 2017, 10:20
Věděli jste, že po vzniku ČSR se nejprve vydávaly státovky, protože ještě neexistovala centrální banka? Dalším pokračováním historie 50korunové bankovky vás opět provede Jaroslav Moravec. Nezapomeňte, že možnost výměny této bankovky se blíží, čas máte do konce března.   Zdroj:www.cnb.cz  

Historie naší padesátikorunové bankovky sahá až do Rakouska-Uherska (1.část)

14. 02. 2017, 10:27
Ukončení možnosti výměny bankovky v hodnotě 50 Kč se blíží. Víte, jak dlouhá je její historie? Tou vás provede Jaroslav Moravec z ČNB, který o platidlech přednáší na Právnické fakultě UK a Fakultě strojní ČVUT. Zdroj:www.cnb.cz

Sady československých oběžných mincí 1980-1992

10. 01. 2017, 09:39
V letech 1980-1992 byly v tehdejší ČSSR resp. ČSFR vydávány speciálně adjustované komplety československých mincí z obecných kovů, známé mezi sběratelskou veřejností jako "ročníkové sady" či "sady oběžných mincí". Některé okolnosti jejich vydávání, zejména množství ...

Pan úředník Rudolf Schmaus (k 50. výročí úmrtí)

06. 01. 2017, 22:43
Na úvod tohoto příspěvku si vypůjčme několik myšlenek z práce Jaroslava Šůly Prostějovský rodák Ing. Karel Hazura, spolutvůrce prvních československých papírových platidel: „Kdo je tvůrcem platidel? Akademický malíř, jenž namaluje návrh, který se pak musí přenést na desku? Umělec, jenž vytvoří odsouhlasený ...

Kdo je kdo na našich bankovkách

02. 01. 2017, 09:29
Karel IV. - 100 Kč Český král a římský císař Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze. Na přání své matky Elišky Přemyslovny byl pokřtěn jménem Václav. Jméno Karel získal v r. 1323 po svém kmotru při biřmování, francouzském králi Karlu IV., na počátku svého sedmiletého pobytu ve Francii. ...

Za název české měny vděčíme císaři Františku Josefovi

02. 11. 2016, 09:24
aneb stručný příspěvek k 100. výročí jeho úmrtí 21. listopadu uplynulo sto let od smrti císaře Františka Josefa I., nejdéle vládnoucího panovníka českých zemí v jejich dlouhých dějinách. Tento monarcha nepochybně ovlivnil historii našich zemí v mnoha směrech. Ovšem v oblasti měny do té míry, ...

Nejvýznamnější umělecké sbírky na našem území

19. 10. 2016, 12:18
Společnost vlasteneckých přátel umění 5. 2. 1796 – založeno sdružení soukromých mecenášů umění Působilo v duchu učených společností osvícenské doby Cílem bylo pěstovat vkus veřejnosti a obnovit uměleckou slávu země Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění - vznikla půjčkami členů ...

Vzpomínka na Karla Wolfa (k 50. výročí úmrtí)

27. 09. 2016, 19:40
Každý, kdo si pečlivě prohlédne jednu z našich nejslavnějších bankovek – tisícikorunu III. emise vzoru 1934 –, nebo prolistuje nějakou podrobnější publikaci či stále častější internetové zdroje o našich platidlech, nemůže si nevšimnout německého jména Wolf. Jeho nositelem byl rytec a jeden ze spolutvůrců našich ...