PAPÍROVÉ PENÍZE OD 1.6. 1953

13. 04. 2023, 11:02
Peněžní reforma v roce 1953 měla kromě hospodářské též třídní povahu. Byla namířena proti tezaurovaným peněžním prostředkům, které většinou pocházely z neoprávněných zisků buržoazie a spekulantských živlů. Cíl reformy byl vyjádřen v usnesení vlády a strany ze dne 30.5. 1953, v němž se m. j. uvádí: ,,Peněžní ...

PŘÍPRAVA A OBNOVA ČESKOSLOVENSKÝCH MĚN

13. 04. 2023, 10:47
Po mnichovském diktátu se druhý president dr. Eduard Beneš (1884-1948) vzdal úřadu a dne 20.10. 1938 opustil republiku. Již v roce 1939 kolem sebe soustředil síly čs. odboje v zahraničí a po vypuknutí II. světové války získával uznání a podporu západních mocností. Po přepadení SSSR německou armádou v červnu ...

PAPÍROVÉ PENÍZE PO SKONČENÍ NESVOBODY

13. 04. 2023, 10:43
Po úplném osvobození (9.5. 1945) obíhaly, jak jsme již uvedli, na území předválečného Československa papírové peníze. 1.    Protektorátní v zemi České a Moravskoslezské - p.č. 229-242 2.    Říšskoněmecké na území přivtěleném k Německé říši ...

PAPÍROVÉ PENÍZE NA SLOVENSKU 1939-1945

13. 04. 2023, 10:28
Dne 14.března 1939, po návštěvě Josefa Tisa, předsedy slovenské autonomní vlády (do 10.3.) a předáka Hlinkovy strany, u říšského kancléře Adolfa Hitlera (13.3), byl prohlášen nezávislý ,,Slovenský štát”, od přijetí ústavy ze dne 21.7. 1939 ,,Slovenská republika”. Tento stát měl znaky ...

PAPÍROVÉ PENÍZE V DOBĚ NESVOBODY

13. 04. 2023, 10:23
Mnichovský diktát (29.srpna 1938) znamenal pro republiku ztrátu pohraničních neprůmyslovějších okresů ve prospěch Německé říše, hospodářsky důležitých částí jižního Slovenska ve prospěch horthyovského Maďarska (vídeňská arbitráž 2.11. 1938), bohatých částí Slezska a některých severoslovenských ...

ČESKOSLOVENSKÉ PAPÍROVÉ PENÍZE

13. 04. 2023, 10:05
Po prohlášení Československé republiky (28.10 1918) byly na jejím území v oběhu peníze rakousko-uherské korunové měny, které současně obíhaly v ostatních nástupnických státech z rozpadlého mocnářství, příp. jen na částech jejich území (Rakousko-Uhersko mělo rozlohu 677 tis. Km. Čtv. ...

PAPÍROVÉ PENÍZE KORUNOVÉ MĚNY RAKOUSKO-UHERSKÉ

13. 04. 2023, 09:55
Zavedení měny zlatého standartu bylo uvažováno při projednávání dalšího privilegia Rakousko-uherské banky v roce 1887, která měla měnové poměry stabilizovat oproti vratké měně standartu stříbrného. Příznivý vývoj zahraničního obchodu monarchie tyto snahy podporoval. Došlo k veřejné anketě a po ní ...

Terezínské poukázky (1943-1945)

13. 04. 2023, 09:39
Podle rozhodnutí říšského protektora Reinharda Heydricha ze dne 20.1. 1942 bylo jeho úřadem zřízeno v Terezíně uzavřené židovského sídliště, ghetto, které mělo být pro mezinárodní instituce ukázkou jakési židovské samosprávy. Ve skutečnosti šlo o přestupnou stanici k vyhlazení. Do ghetta měli ...

USPOŘÁDANÍ SBÍRKY PAPÍROVÝCH PLATIDEL - 11.

16. 03. 2023, 09:16
Za sbírku se považuje soubor cenných věcí, uspořádaných z určitého hlediska tak, aby každý exemplář byl ihned dosažitelný. Povaha naší disciplíny mluví pro uspořádání podle:  1.    Měnových zemí, jejichž přehled za 50. let je v této příručce 2.    V zemích ...

HODNOCENÍ KULTURNĚ HISTORICKÉ A MĚNOVÉ - 10.

16. 03. 2023, 09:08
Je otevřeno badatelům při obsažených studií, při cenných exemplářích apod. Pochopitelně zahrnuje popis technický a rozvádí především ideovou stránku, všímá se dobového myšlení a umění, hodnotí autora, architektonické prvky, styl písma, politickou a hospodářskou stránku měnové ...

VZÁCNOST, ZACHOVALOST A CENA PAPÍROVÝCH PLATIDEL - 9.

14. 03. 2023, 09:06
Vzácnost, zachovalost, ceny doprovázejí sběratele na každém kroku. Praxe ukazuje nedosažitelností a cenou vzácnost konkrétního exempláře. Také v katalozích a jiných publikací je uváděn stupeň vzácnosti. Stupeň vzácnosti, rarita (z latiny), zkratka ,,R” má svůj řád. U nás se přidržujeme dr. Mihála ...

SBĚRATELÉ PAPÍROVÝCH PLATIDEL - 8.

14. 03. 2023, 08:58
Sběratelem se člověk nerodí, ale stává v příznivých podmínkách. Motivy jsou četné, zajímavé, ale průzkum v tomto směru proveden nebyl. Někteří sběratelé nevědí, jak to začalo. Bankovky vstoupily jednoho dne do jejich života, přibývaly další a přišel zájem. Sběratelský začátečník se začal ...

O TISKU ZVLÁŠTĚ A VŠEOBECNĚ - 7.

10. 03. 2023, 09:52
Polygrafie má bouřlivý rozvoj, který nelze z pozice pozorovatel obsáhnout. Specializuje se a ve své specializaci má své položky, profese, které obsáhne jen odborník. V průběhu lidského věku se i na tomto úseku tolik změnilo, že je až odiózní podávat otisku stručnou informaci z pozice sběratele. Ve studiích, popisech a literatuře ...

TECHNICKÁ STRÁNKA PAPÍROVÝCH PENĚZ - 6.

06. 03. 2023, 09:53
Bankovky jsou sériové výrobky v miliónových nákladech. Jsou vyráběny řadou strojních operací, jimž předchází složitá a nákladná příprava. Bankovka je složena z četných součástek, prvků, které běžnému pozorovateli unikají. Se znalostí prvků si můžeme vysvětlit různé barevné ...

ČESKOSLOVENSKÝ TISK PAPÍROVÝCH PENĚZ - 5.

06. 03. 2023, 09:28
První čs. Papírové peníze (státovky) byly v roce 1919 vytištěny v domácích průmyslových tiskárnách, pouze 1000 a 5000Kč v cizině. Zřízení vlastní cedulové tiskárny bylo naléhavé již během oběhu I. emise a přípravy začaly již koncem roku 1921, v době, kdy funkci emisního ústavy zastával ...

MĚNY A EMISNÍ BANKY - 4.

06. 03. 2023, 09:14
Právo vydávat peníze, určovat jejich soustavu, stanovit jejich náležitosti, ukládat jim nucený oběh, spravovat měnové záležitosti je výsostným právem státu, dříve královským regálem, nyní státním monopolem. Stát může toto právo uskutečňovat sám svými pokladnami nebo úřady, ...

PRVNÍ CEDULOVÉ BANKY V EVROPĚ - 3.

02. 03. 2023, 10:10
Dne 30.11. 1656 obdržel rižský občan Johan Palmstruch (1611-71) od švédského krále Karla X. Gustava (1654-1660) povolení k založení žirové banky nazvané „Stockholm Banco“ a také právo vydávat bankovky na její účet. S vydáváním se začalo dne 16.6.1661. Byly to bankovky o velkých rozměrech s předtiskem, ...

HISTORIE PAPÍROVÝCH PLATIDEL - 2.

24. 02. 2023, 09:32
ZAČÁTKY PAPÍROVÝCH PENĚZ Výsledky historického bádání ukazují, že papírové peníze vznikly v Číně, kde byl vynalezen papír již před naším letopočtem a jehož výroba tam byla zdokonalena v 1. století použitím hedvábných a lněných vláken (z hadrů). Papírovým ...

SBÍRÁNÍ PAPÍROVÝCH PLATIDEL - 1.

23. 02. 2023, 09:33
DISCIPLÍNA SBÍRÁNÍ PAPÍROVÝCH PLATIDEL Papírové peníze jsou pokračovateli a souběžníky mincí. Jejich funkce se v hotovostním peněžním oběhu vzájemně prostupují. Co do objemu, mince ustoupily papírovým penězům a také se jim přizpůsobily, jsou vyrobeny z obecných kovů, takže nemají vnitřní ...

Mincovnictví - VŠEOBECNÉ ÚDAJE (12)

18. 05. 2021, 11:08
VŠEOBECNÉ ÚDAJE Mincovní značky Mincmistrovské značky nebo označení mincovny se na československých mincích nevyskytují, s výjimkou několika mincí Slovenské republiky. Na mnohých nominálech však nacházíme signatury autorů mincí v podobě monogramu.   Ohodnocení mincí Pro ohodnocení ...

Mincovnictví - POPIS MINCÍ (11)

18. 05. 2021, 11:06
POPIS MINCÍ Správný popis mincí je prvořadým požadavkem numismatické práce. V podstatě se používají dva způsoby: a)heraldický, který znamená, že se mince popisuje podle heraldických zásad jako je erb, tj. ze strany objektu mince; b) běžný, který je častější a při kterém se mince popisuje ze strany ...

Mincovnictví - TYPOLOGIE MINCÍ (10)

18. 05. 2021, 11:01
TYPOLOGIE MINCÍ Byla učiněna řada pokusů o formulování přesných a všeobecně platných definic typu a varianty mince. Doposud nebyl tento numismatický problém zcela uspokojivě vyřešen. Zatím nejvýstižnější charakteristiky typu a varianty pro mince starověké, středověké i novověké stanovil Fr. Cach. Co však platí ...

Mincovnictví - VZÁCNOST MINCÍ (9)

18. 05. 2021, 10:52
VZÁCNOST MINCÍ Vzácnost podobně jako zachovalost mincí je jedním z palčivých sběratelských problémů. Má zásadní vliv na cenu mince, ale prakticky neexistují objektivní kritéria pro její stanovení. Skutečný počet ražených mincí, které by požadavek objektivity nejlépe splňoval, je často neznámý. ...

Mincovnictví - ZACHOVALOST MINCÍ (8)

18. 05. 2021, 10:43
ZACHOVALOST MINCÍ Sběratelsky hodnotnými mincemi jsou pouze mince dobře zachovalé. Jejich kvalitativní stupeň má rozhodující vliv na jejich cenu. U mincí československých, které jsou ražbami 20. století, je hledisko zachovalosti na předním místě. Do sbírky moderních mincí nepatří exempláře opotřebené dlouhým ...

Mincovnictví - TECHNOLOGIE RAŽBY MINCÍ (7)

18. 05. 2021, 10:19
TECHNOLOGIE RAŽBY MINCÍ Sběratel musí mít reálnou představu o technologii výroby kovových platidel, aby správně pochopil, co je pro ražbu mincí podstatné a co ne. Je to důležité i pro typologii mincí, a proto se o této problematice alespoň rámcově zmíníme. Výroba mincí začíná tavbou kovů určených ...

Mincovnictví - MINCOVNÍ KOVY A SLITINY (6)

18. 05. 2021, 10:13
MINCOVNÍ KOVY A SLITINY Pro ražbu mincí  se používají kovy drahé, barevné i obecné, málokdy však v ryzím stavu. Nejčastěji se mincuje ze slitin a vzájemný poměr různých kovů se udává jejich procentuálním zastoupením s uvedením chemické značky kovu. Přehled nejčastěji používaných ...

Mincovnictví - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NUMISMATICKÉ A PENĚŽNICKÉ POJMY (5)

18. 05. 2021, 10:10
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NUMISMATICKÉ A PENĚŽNICKÉ POJMY Žádný sběratel mincí se neobejde bez znalosti některých pojmů z oblasti mincovnictví a peněžnictví. Proto nejdůležitější uvádíme  v abecedním přehledu. AVERS: líc, přední (hlavní) strana mince. Bývá na ní portrét (původně ...

Mincovnictví - VÝVOJ STÁTNÍHO ZNAKU (4)

18. 05. 2021, 09:59
VÝVOJ STÁTNÍHO ZNAKU Státní znak je symbolem národní samostatnosti a státní svrchovanosti, zaujímá proto v československém mincovnictví mimořádné postavení. Zásadně je zobrazován na líci všech dosud ražených mincí a je složen ze znaků českých zemí a Slovenska. Historické ...

Mincovnictví - KREMNICKÁ MINCOVNA (3)

18. 05. 2021, 09:57
KREMNICKÁ MINCOVNA V roce 1978 oslavila státní mincovna v Kremnici 650. výročí svého vzniku. Patří nejen mezi naše nejstarší kovozpracující podniky, ale je i nejstarší mincovnou ve střední Evropě a nejdéle pracující mincovnou v Evropě vůbec. Přitom je jednou z mála těch, které leží mimo hlavní ...

Mincovnictví - MINCOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU (2)

18. 05. 2021, 09:55
MINCOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU Pod vlivem myšlenek na sebeurčení zakončily i naše národy úspěšně národně osvobozovací boj a Československo vstoupilo mezi politicky samostatné státy světa. Dvacátý osmý říjen není jenom datem vzniku Československé republiky, ale i počátkem řešení ...

Mincovnictví - POČÁTKY MINCOVÁNÍ (1)

18. 05. 2021, 09:28
POČÁTKY MINCOVÁNÍ Samostatné československé mincovnictví navázalo na tradice, které patří mezi nejstarší v Evropě. Pomineme-li hlavní vývojové oblasti starověkého antického světa, začalo se mincovat už v 2. st. př. n. l. na evropském kontinentě, a to v našich zemích. V Čechách ...

"Vzácná" varianta 10 koruny z roku 1993 (malé Kč)

10. 05. 2021, 11:51
Nekonečný příběh, tak by se dala nazvat kauza kolem vzácné varianty 10 kč. 1993 (malé kč.) Mám pocit že minimálně dva krát v roce novináři nemají o čem psát a tak vytáhnou "senzaci" vzácné varianty 10 koruny z roku 1993, tyto články spustí lavinu telefonů a emailů což má u mně za následek zvýšenou ...

Bankovka která budí emoce 20 Kč. 1970

02. 04. 2021, 12:50
Některé bankovky dokáží při svém vydání vyvolat nejen zájem veřejnosti, ale také vzbudit velké emoce. Právě takovou byla i 20 Kčs 1970, která byla vydána do oběhu 1. dubna 1971, tedy přesně před padesáti lety. Po osmnácti letech nahradila nepopulární hodnotu 25 Kčs, kterou československým zástupcům vnutili ...

Ludmila Rašínová na 5000 Kč. z roku 1920

10. 02. 2021, 12:28
Není mnoho platidel, na nichž lze najít dcery významných politiků. Jednou z nich je státovka vydaná do oběhu přesně před 100 lety. Státovky tzv. I. emise, které až na výjimky vznikly v československých tiskárnách, se snadno opotřebovávaly, ale i padělaly. Proto byla snaha je nahradit novými typy, z nichž několik mělo vzniknout v ...

Jak je to s hotovostí aneb Česko s bankovkami a mincemi

01. 11. 2020, 15:56
Jak je to s hotovostí, klesá v České republice nebo ne? Máme se bát o svobodu našeho rozhodování při výběru platebního nástroje nebo ne? Tímto článkem chceme poskytnout aktuální informace z této oblasti a těm, kdo preferují hotovost, potvrdit, že hotovost jen tak nezmizí, protože k tomu není žádný ...

Zlatý standard

09. 04. 2020, 11:51
Zlato bylo odedávna symbolem bohatství a síly, důvodem sporů, šarvátek, bojů na život a na smrt a hledání zlatých pokladů patřilo k nejdobrodružnějším výpravám. Po dlouhá tisíciletí sloužilo jako měřítko hodnot. Až do roku 1971 měla většina zemí fixní nebo oficiální kurz svázaný ...

Drahé kovy a jejich náhražky, pokovování

25. 03. 2020, 16:14
Drahé kovy je obecné označení pro vzácné kovové prvky (nebo jejich slitiny), které se užívaly a užívají jako platidla, na výrobu mincí, šperků a podobně. Mezi drahé kovy se obvykle počítá zlato, stříbro a v menší míře platina. Drahé kovy se vyznačují vysokou specifickou hmotností, ...

Charakteristika, obsah a význam pojmu starožitnost

25. 03. 2020, 15:52
Existuje několik různých pojetí pojmu starožitnost lišících se jednak typem uvažovaných předmětů, jež takto mohou být označovány, především ale se lišících definovaným stářím takovéhoto artefaktu   RŮZNÉ DEFINICE STAROŽITNOSTÍ   1) Starožitnosti jsou sběratelsky zajímavé předměty, ...

Emisní plán mincí a bankovek ČNB 2021–2025

20. 11. 2019, 10:17
          Plán emise mincí a bankovek v letech 2021–2025 Rok Nominál Kov / Ryzost Váha g.  Stříbrné mince 200 Kč 2021 200 Ag. 925 13 Jan Jánský 2021 200 Ag. 925 13 František Kupka 2021 200 Ag. 925 13 Karel Havlíček Borovský 2022 200 Ag. ...

Rituální peníze

25. 06. 2019, 15:32
Česká národní banka, orgány činné v trestním řízení a Celní správa České republiky se dlouhodobě setkávají s reprodukcemi a napodobeninami bankovek, které jsou primárně určeny a používány k rituálním účelům, tzv. rituálními (či kultovními, obětními, pohřebními, modlitebními ...
X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM